ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
INTERNAZIONAL PATENTS


ΕΛΛΑΣ - GREECE
PCT
EURO
Η.Π.Α - USA
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ - AUSTRALIA
ΓΕΡΜΑΝΙΑ - GERMANY
ΙΤΑΛΙΑ - ITALY
ΡΩΣΣΙΑ - RUSSIA
ΠΟΛΩΝΙΑ - POLAND
ΑΙΓΥΠΤΟΣ - EGYPT
ΤΟΥΡΚΙΑ - TURKEY
ΚΙΝΑ - CHINA


97-01825 A
A 62 D 3/00;  
A 24 B 15/18//  
B 01 J 19/12
22.03.96
Giolvas George, Atena, GR
140821606 GIOLVAS GEORGE 11 A 62 D A 24 B B 01 J(54) DISPOSITIF DE LAVAGE EN CONTINU DE PRODUITS,
(11) 0 636 632 NOTAMMENT DE VEGETAUX
(51) A 23 L 1/00 A 23 L 2/00 (30) 21.06.94 FR 9407853
A 23 C 9/00 A 61 K 7/16 (45) 10.11.99
A 61 K 7/40 A 61 K 9/20 _____________________________________________
A 61 K 9/00 C 07 H 3/06
A 23 G 1/00 (11) 0 821 606
(21) + (22) 94304656.5 27.06.94 (51) A 24 B 15/18 A 24 B 15/24
(73) >HAYASHIBARA SEIBUTSU KAGAKU KENKYUJO K.K. B 01 J 19/12 A 62 D 3/00
2-3 1-chome (21) + (22) 96906872.5 22.03.96
Shimoishii Okayama-shi Okayama(JP); (73) >GIOLVAS GEORGE
(54) Oligosaccharides non-reductrices, leur preparation Kountouriotou 11 153 36
et leur utilisation N. Penteli Attiki(GR);
(30) 28.06.93 JP 17862393 01.03.94 JP 5437794 (54) PROCEDE ET APPAREIL POUR L'ELIMINATION DES
(45) 10.11.99 CONSTITUANTS NOCIFS DES CIGARETTES ET DU TABAC AVANTB1 (11) 183541     (41) 1998 02 02     7(51) A62D 3/00
(21) 322578     (22) 1996 03 22
(30) 950100143 1995 04 07 GR
(86) 1996 03 22 PCT/GR96/00008
(87) 1996 10 10 WO96/31255, PCT Gazette nr 45/96
(72) Giolvas George
(73) Giolvas George, Athens (GR)
(54) Sposob i urzadzenie do usuwania szkodliwych skladnikow z papierosow


B1 (11) 183541     (41) 1998 02 02     7(51) A62D 3/00
(21) 322578     (22) 1996 03 22
(30) 950100143 1995 04 07 GR
(86) 1996 03 22 PCT/GR96/00008
(87) 1996 10 10 WO96/31255, PCT Gazette nr 45/96
(72) Giolvas George
(73) Giolvas George, Athens (GR)
(54) Sposob i urzadzenie do usuwania szkodliwych skladnikow z papierosow


(54) DISPOSITIF DE LAVAGE EN CONTINU DE PRODUITS,
(11) 0 636 632 NOTAMMENT DE VEGETAUX
(51) A 23 L 1/00 A 23 L 2/00 (30) 21.06.94 FR 9407853
A 23 C 9/00 A 61 K 7/16 (45) 10.11.99
A 61 K 7/40 A 61 K 9/20 _____________________________________________
A 61 K 9/00 C 07 H 3/06
A 23 G 1/00 (11) 0 821 606
(21) + (22) 94304656.5 27.06.94 (51) A 24 B 15/18 A 24 B 15/24
(73) >HAYASHIBARA SEIBUTSU KAGAKU KENKYUJO K.K. B 01 J 19/12 A 62 D 3/00
2-3 1-chome (21) + (22) 96906872.5 22.03.96
Shimoishii Okayama-shi Okayama(JP); (73) >GIOLVAS GEORGE
(54) Oligosaccharides non-réductrices, leur préparation Kountouriotou 11 153 36
et leur utilisation N. Penteli Attiki(GR);
(30) 28.06.93 JP 17862393 01.03.94 JP 5437794 (54) PROCEDE ET APPAREIL POUR L'ELIMINATION DES
(45) 10.11.99 CONSTITUANTS NOCIFS DES CIGARETTES ET DU TABAC AVANT
_____________________________________________ LEUR CONSOMMATION


0821606 GIOLVAS GEORGE 11 A 62 D A 24 B B 01 J